Sarabeth’s Kitchen


My napkin @ Sarabeth’s Kitchen, 423 Amsterdam Ave, New York NY.